दर्ता फारम
उद्योगकाे विवरण

उद्योगकाे विवरण

*
*
*
*
*
*
*

ठेगाना

*
*
*
*
*
*

रजिष्टर्ड पूँजी

*
*
*
*

विविध

*
*
*
दर्ता निकाय

दर्ता निकाय

*
*
*
आधिकारिक व्यक्तिहरू

आधिकारिक व्यक्तिहरू(प्रोपाइटर र संचालक पदाधिकारीहरु)

*
*
*
*
*
(Only .jpg,.jpeg,.png)*
(Only .jpg,.jpeg,.png)*
(Only .jpg,.jpeg,.png)*

कागजातहरू
*

उद्योग प्रकार छान्नुहोस्

प्रा.लि
प्रोपाइटर सिप
साझेदारी
वस्तुगत वा आवद्ध
लगईन विवरण

उद्योग लग-ईन विवरण

*
*
*

आवेदकको आवश्यक कागजातहरु

*
*
(Only .jpg,.jpeg,.png)*
(Only .jpg,.jpeg,.png)*