सागर फाइल उद्योग

Contact person: 
श्री सागर पौडेल
VDC/Mun: 
भरतपुर-५
Phone: 
०५६-५७०९३३
Type: 
साधारण सदस्य