बिराज मोज्याक टायल ब्लक उद्योग

Contact person: 
श्री बाबुराम ढकाल
VDC/Mun: 
भरतपुर-५
Phone: 
०५६-५७२०६६, ९८५५०५५११३
Type: 
साधारण सदस्य