जलप नेपाल प्रा.लि.

Contact person: 
श्री तारा प्रसाद पौडेल
VDC/Mun: 
भरतपुर-५
Phone: 
०५६-५९२५२२, ९८५५०५५४१४
Type: 
साधारण सदस्य