उद्योग दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु

१. गा.बि.स / नगरपालीकको सर्जिमिन मुचुल्का सहितको सिफारिस

२. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३. जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  / मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

४. उद्योग स्थापना गर्ने जमिन एकाघरका अन्य सदस्यको नाममा भएका निजको मञ्जुरी नामा 

५. उद्योग स्थापना गर्ने जमिन भाडामा लिएको भए जग्गा भाडाको सम्झौता पत्र

६. साझेदारी व्यवसाय भए साझेदारी कबुलियत नामा

७. फोटो २ प्रति

८. बफरजोनमा पर्ने क्षेत्रको लागी राष्ट्रिय निकुञ्जकोे सिफारिस